KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

LỚP THỜI LƯỢNG SỐ BUỔI/TUẦN THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Class Duration Number of hour Day Time Startday
SMART KIDS 4 1.5 2 Thứ 7, Chủ nhật 8:00-9:30 01/12/2018
TOEIC 1.5 2 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 19:30-21:00 15/1/2018
Pre-IELTS 1.5 2 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 6 19:30-21:00 16/1/2018