ENGINEERING

Lắp ráp các mô hình kỹ thuật sáng tạo nhằm tăng trí tuệ cho trẻ

 Fig.4: Sáng tạo mô hình kỹ thuật