KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

LỚP THỜI LƯỢNG SỐ BUỔI/TUẦN THỜI GIAN NGÀY KHAI GIẢNG
Class Duration Number of hour Day Time Startday
SMART KIDS 1.5 2 Thứ 7, Chủ nhật

Thứ 2, Thứ 4

9:30 – 11:00 am

5:30 – 7:00pm

17/08/2019

19/08/2019

SUPER KIDS 1 1.5 2 Thứ 7, Chủ Nhật 9:30 – 11:00am 17/08/2019
Pre-IELTS 1.5 2 Thứ 2, Chủ Nhật 5:15 – 6:45pm 06/03/2018
  GIAO TIẾP         1.5             2 Thứ 7, Chủ Nhật  3:00 – 4:30pm        17/08/2019